عوامل مؤثر بر تبلیغات اینترنتی

در مقاله پیش رو با عنوان عوامل مؤثر بر تبلیغات اینترنتی ، امروزه تبلیغ به عنوان یک عامل مهم در افزایش حجم فروش هر صنعت، نقـش قابـل تـوجهی ایفا میکند. با پیشرفت هاي روزافزون فناوري، در زمینه هاي ارتباطی و لـزوم انجـام تبلیغات در سطح وسیع تر و توانایی دسترسی به تعداد کثیري از افراد جامعه، اینترنت به عنوان یکـی از مهمترین ابزارها براي انجام تبلیغات مطرح میباشد، به عبارت دیگر تبلیغات اینترنتی روز به روز فضا را بر رسانه هاي سنتی تنگ تر میکنند به طوري که بسیاري از مدیران تجاري به این نتیجه رسیده اند که معرفی کالا از طریق تبلیغات سنتی دیگر چندان مفید نیست. اما یکی از بزرگترین چالش هاي تبلیغات اینترنتی تلاش براي جلب و جـذب مخاطبـان اسـت. از ایـن رو هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندي عوامل مؤثر بر تبلیغات اینترنتی در بـازار ایران با استفاده از روش هاي تصمیم گیري چند شاخصه فـازي در حـوزه صـنعت پوشـاك میباشد. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، عواملی مانند میـزان اسـتفاده روزانـه افـراد از اینترنت.

عوامل موثر در تبلیغات اینترنتی.jpg2

جملات در آگهی اینترنتی

ســرعت اینترنـت و بـه کـاربردن جمـلات و عبـارتهاي تحریک آمیـز و ترغیب کننده در محتواي تبلیغ، و یا آگهی اینترنتی بالاترین اولویت ها را از جنبه تأثیرگذاري بر مخاطبان به خـود اختصاص داده اند. از این رو پیشنهاد میشود که شرکتهاي تولیـدي و تبلیغاتی بـا افـزایش  ترغیب افراد جامعه هدف خود، به اسـتفاده بیشـتر از اینترنـت و افـزایش سـرعت اینترنـت از
طریق همکاري سازمانهاي دولتی و همچنین توجه به نـوع و محتـواي پیـامهاي تبلیغاتی و ایجاد جذابیت بیشتر در آنها موفق به جذب بیشتر مخاطبان خود شوند.

معنی و مفهوم تبلیغات

تبلیغات، فرایندي است که به وسیله آن، اطلاعات لازم در مورد محصـولات و خـدمات براي مشتریان فراهم شده و در نتیجه شرایط مناسب جهت متقاعد کردن مشتریان به منظور خرید محصولات و خدمات ایجاد میگردد .

اثر گذاری تبلیغات اینترنتی

اگرچه، تبلیغ اینترنتی اثرگذاري آن، به دلیل کند و تدریجی بـودن تـأثیرات تبلیـغ، سـخت و مشـکل بـه نظـر میرسد این اثرگذاري هر چند که کـم و تـدریجی باشـد، باعـث میشود تبلیغات را از جمله مهمتـرین ابزارهـاي کلیـدي بازاریـابی دانسـت

نوع تبلیغ  اینترنتی

نتایج مطالعات فرانکن برگر  و همکاران حاکی از آن است که نوع تبلیغ  اینترنتی و میزان جذابیت آن، نقش اساسی در جلب توجه مصرفکنندگان و مشتریان دارد. در حقیقت میتوان تبلیغات را در سه حوزه محصولات، خدمات و سیاست اعمال کرد  انواع مختلف تبلیغات نیز عبارتند از تبلیغات دیداري مثل تلویزیون، تبلیغات شنیداري مثل رادیو و تبلیغات نوشتاري مثل روزنامه همچنین امروزه نوع جدیدي از تبلیغات مورد استفاده قرار میگیرد که به عنوان تبلیغ اینترنتی  از آن یاد میشود تبلیغ اینترنتی، قسمتی از یک پایگاه اینترنتی است که با هدف ابلاغ یک پیام بازاریابی یا تجاري جهت جذب مشتري براي خرید یک محصول یا خدمت ایجاد شده است  تبلیغات اینترنتی از نظر برخی ویژگی ها، ازجمله اندازه، قالب، محتوا، طرح و نوع متفاوت هستند

تبلیغات اینترنتی شامل

تبلیغات اینترنتی شامل تبلیغات متنی، تبلیغات تصویري، تبلیغات ترکیبی متن و تصویر و تبلیغات ویدئویی میباشند .بر اساس پژوهش هوانگ 3 و همکاران در سال ،2011 تبلیغ اینترنتی میتواند به شکل تبلیغ بنري، نیز مورد استفاده قرار گیرد که از جمله معروفترین و پرکاربردترین نوع تبلیغات اینترنتی محسوب میشود. نخستین مطالعه اختصاصی مربوط به تبلیغ اینترنتی توسط داکوف 4 در سال 1996با هدف بررسی پیشینه طرز فکر مشتریان نسبت به تبلیغ اینترنتی صورت پذیرفت تاکنون پژوهش هاي زیادي براي سنجش میزان گرایش هاي مشتریان نسبت به محیط هاي مجازي صورت گرفته است ، نتایج حاصل از این ارزیابی ها و تعیین میزان تأثیرات تبلیغات اینترنتی بر مخاطبان، جهت برنامه ریزيهاي مناسب به منظور انجام فعالیتهاي بازاریابی، ضروري است . امروزه فعالیت اینترنتی سازمانها تقریباً بیشتر از حد انتظار است به طوري که سازمانها مشتریان خود را جهت بازدید از وبگاه خود تشویق میکنند.

عوامل موثر بر تبلیغات اینترنتی

ابزارهای تبلیغات اینترنتی

ابزارهایی از قبیل پیامهاي متنی، انتشار و چاپ تبلیغات به خوبی ادبیات شرکت هاي بزرگ در استفاده از وبگاه براي ارتباط با مشتریان خود را نشان میدهند نتایج بسیاري از تحقیقات نشان میدهد که امروزه تعداد کثیري از افراد به اینترنت و استفاده از آن گرایش داشته و این کشش و تمایل، شرایط تأثیر مثبت، روي نگرش افراد نسبت به تبلیغات اینترنتی را فراهم میکند یک شرکت یا سازمان، از طریق پایگاه هاي اینترنتی به راحتی میتواند اطلاعات لازم در مورد واکنش مشتریان نسبت به محصولات یا خدمات آن را کسب کند و در نتیجه دیدگاه هاي مشتري در رابطه با نوع و کیفیت محصولات و خدمات خود را به سرعت مورد توجه قرار دهد که این امر نشان دهنده افزایش اهمیت تبلیغات اینترنتی میباشد به عبارتی تبلیغات اینترنتی اطلاع رسانی بیشتر در مورد محصولات و خدمات را ممکن کرده و باعث ایجاد ارتباط دو طرفه سازمان با مخاطبان می شود از طرفی سازمانها میتوانند روشهاي تبلیغاتی سنتی را با روشهاي تبلیغ اینترنتی ترکیب کرده و از این روش ترکیبی، در جهت افزایش میزان فروش خود بهره گیرند.

شرکتهای استفاده کننده از تبلیغات اینترنتی

در حقیقت شرکتهاي استفاده کننده از تبلیغات اینترنتی به دنبال فروش بیشتر محصولات و خدمات خود، همراه با بازگشت سرمایه بالا میباشند. با توجه به اینکه هزینه تبلیغ در اینترنت نسبت به سایر رسانههاي تبلیغاتی کمتر میباشد، شرکت ها میتوانند از طریق یک برنامهریزي دقیق با مخاطبان خود که در نقاط مختلف بازار هدف پراکنده میباشند و از طریق سیستمهاي تبلیغاتی سنتی بهسختی قابل دسترسی هستند، ارتباط برقرار کنند  همچنین امکان دستیابی به بازارهاي جدید در حال گسترش فراهم شده و نیز زمینه دسترسی جهانی و شبانه روزي به محصولات و خدمات شرکت را براي همگان ایجاد میکند امروزه با توجه به اهمیت روزافزون کسب وکارهاي اینترنتی، توجه به راهبردهاي بازاریابی اینترنتی، باید بیش از گذشته در دستور کار مدیران سازمانها قرار گیرد  از این رو هدف از تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر تبلیغ اینترنتی در صنعت پوشاك و سپس اولویت بندي آنها با استفاده از روش هاي تصمیم گیري چند شاخصه فازي میباشد. با وجود نقش مهم صنعت پوشاك در اقتصاد کشور، سهم پوشاك و مد در تبلیغات بسیار کم است، در حالی که یکی از عواملی که میتواند به این صنعت کمک کند و مردم را به خرید لباس ایرانی ترغیب نماید، وجود تبلیغات به ویژه تبلیغات در اینترنت است که باعث میشود مردم با محصولات تولید شده در ایران بیشتر و بهتر آشنا شوند و امکانات بیشتري براي انتخاب لباس داشته باشند و لباسی را برگزینند که با افکار و سلایق آنها مطابقت داشته باشد و همچنین بازتاب دهنده ارزش هاي موجود در جامعه باشد. هرچند، عده اي از کارشناسان تبلیغات معتقدند، فعالیت در زمینه تبلیغات پوشاك در ایران مشکل است، زیرا هنوز دیدگاه هاي مثبت زیادي در این رابطه وجود ندارند. اما با وجود محدودیت هایی که در زمینه تبلیغات لباس در ایران وجود دارد، باید بین تولیدکنندگان و کارشناسان تبلیغ،ارتباط مناسبی برقرار شود تا شاهد نتایج مثبتی در این مورد باشیم. دیدن نام و تصویر پوشاك تولید داخلی در تبلیغات اینترنتی باعث می شود استفاده از آنها براي مردم مرسوم شده و منجر به رشد بیشتر این صنعت شود، در نتیجه با کمک گرفتن از کارشناسان تبلیغات می توان به ارتقاي صنعت پوشاك در ایران کمک کرد. بنابراین با توجه به اهمیت انجام تبلیغ در صنعت پوشاك، این صنعت را به عنوان مورد مطالعه خود، انتخاب کردیم.