مقایسه ایمیل مارکتینگ با سنتی

در مقایسه ایمیل مارکتینگ با سنتی مزایا و معایبی برای استفاده از ایمیل مارکتینگ در مقایسه با ایمیل های سنتی وجود دارد کـه در اینجـا بطور مختصر به آنها خواهیم پرداخت.

مزایای ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ (از طریق اینترنت)، به دﻻیل زیر، در میان شرکتها رواج یافته است :

مقایسه ایمیل مارکتینگ با سنتی

بازگشت هزینه بطور کاملا دقیق، قابل ردگیری خواهد بود (از طریق سـبد خریـد و مـوارد مشـابه) و ثابت شده است که این بازگشت هزینه، در صورتیکه ایمیل مارکتینگ به طریقه درستی صورت گیرد، باﻻ خواهد بود. ایمیل مارکتینگ، اغلب، طبق گزارشات، پس از سرچ مارکتینگ، موثرترین تاکتیک بازاریـابی آنلاین می باشد.

تبلیغ دهندگان  اینترنتی ( ارسال تبلیغ در اینترنت ) می توانند به افراد و شرکت هایی دسترسی داشته باشند که از طریق ثبت نام در سیستم دریافت ایمیل برای موضوعاتی که به آنها علاقه دارند، وارد سیستم شده اند.

بیش از نیمی از کاربران اینترنتی، همه روزه، ایمیل های خود را برای دریافـت یـا ارسـال پیـام، چـک خواهند کرد.

ایمیل، ابزاری در دست بازاریاب های اینترنتی مـیباشـد، بطوریکـه در سـال 2009، طبـق بـرآوردی، سرمایه گذاری در آن، با افزایش 15 درصدی، به رقمی معادل 292 میلیون دﻻر در انگلستان رسید.

معایب ایمیل مارکتینگ

طبق گزارشاتی در اواسط سال 2008 میلادی که توسط شرکت خـدمات ایمیلـی Return Pathبیـرون داده شد، رسیدن ایمیل ها به مقصد که حتی توسط بازاریاب هـای قـانونی ارسـال مـی شـوند، مشـکلی اساسی می باشد. بر طبق این گزارش، سرورهای قانون مخصوص ارسال ایمیل، بطور میانگین نرخ ارسال موفقی معادل 56 درصد را داشتند. 22 درصد از پیام ها، در مرحله ارسال رد میشد و 8 درصد از آنها نیز فیلتر می شدند.

شرکتهایی که استفاده از ایمیل مارکتینگ را در برنامه های خود دارند، میبایست مطمـئن شـوند کـه برنامه هایشان، از قوانین اسپم سازی تخطی نمـی کنـد نظیـر ارسـال هـرزه نگـاری ناخواسـته، و قـوانین بازرگانی (CAN-SPAM)در ایاﻻت متحده، و در اروپا، حریم خصوصی و ضـوابط محـاورات الکترونیکـی تصویب شده در سال (2003، و قوانین شرایط استفاده از خدمات اینترنتی یا. ISP یکی از مباحث مهم دنیای تجارت بازاریابی و تبلیغات است. طبق نظر کارشناسان بهترین روش تبلیـغو بازاریابی تبلیغ دهان به دهان است مثلا: اگر دوست، همسایه ، یکی از افراد فامیل و یا حتی خریـداری در فروشگاهی که شما برای هم برای خرید رفتهاید به شما توصیه خرید نوعی از جنس مورد نظـر شـما راداشته باشد شما بیشتر به خرید آن ترغیب می شوید.

اما سوال مهم این است چگونه میتوانید مردم را به تبلیغ رایگان جنس خود وادار کنید؟

در بخش بعدی میخواهیم تعریفی از بازاریـابی بـه طـور وسـیع داشـته باشـیم. همچنـین شـاخه ای از بازاریابی که در کاربرد و عمل بسیار کارساز میباشد. ما به تمام سواﻻتی که اﻻن در ذهن شما دارد مثه خوره روحاتون رو میخورد جواب خواهیم داد، شک نکن جواب تمام سواﻻتی که اﻻن در ذهن شماسـت را در همـین کتـاب در بخـش هـای متفـاوت بیـان کردهایم.