عوامل مؤثر بر تبلیغ اینترنتی

 

عوامل مؤثر بر تبلیغ اینترنتی مانند دیگر بخشهاي بازاریابی، بخش تبلیغات اینترنتی نیز نیازمند نظارت، تجزیه و تحلیل و بهینه سازي است بر طبق تحقیقات جوها و همکاران که یک ارائه کننده خدمات فنی تبلیغ در سطح جهانی است، متوسط نسبت کلیک براي تبلیغات اینترنتی در طی یک دوره مشخص، در سطح جهانی روندي کاهشی داشت. براي معکوس کردن این روند و افزایش اثربخشی تبلیغ اینترنتی، مسئولان و پژوهشگران چندین راهبرد به کار گرفتند که میتوان به شخصی سازي تبلیغ اشاره کرد. در حقیقت شخصی سازي تبلیغ از جمله روش هاي کاربردي گسترده براي افزایش محبوبیت تبیلغات اینترنتی میباشد تبلیغ هاي شخصی سازي شده نسبت به تبلیغ هاي مشابه غیرشخصی سازي شده، تقریباً بیشتر از دوبرابر مؤثرترند.

میزان رضایت از تبلیغ

میزان رضایت از تبلیغ، قابلیت پذیرش و جذابیت آن به عنوان عوامل مؤثر در کاربران اینترنتی شناسایی شده اند و همچنین به منظور ایجاد یک اثربخشی مناسب از طریق تبلیغ در کاربران، باید کیفیت تبلیغات را با توجه به متوسط سطح دانش اقشار مختلف جامعه افزایش داد .
بر اساس پژوهش استونز  و همکاران در سال 2012 مشخص شد که اگر تبلیغ اینترنتی قادر به دریافت پاسخ فوري از سوي مشتریان باشد، مؤثرتر خواهد بود. ویژگیهاي کاربران و استفاده کنندگان از اینترنت، نیز در اثربخشی تبلیغات اینترنتی مهم هستند هدف قرار دادن برخی پارارمترها مانند سن و جنسیت کاربران و همچنین محل کار و میزان درآمد آنها میتواند به طور معمول در تبلیغات اینترنتی رایج باشد ساباسیک نیز ویژگیهایی مانند سن، جنس، درآمد خانواده و وضعیت تأهل کاربر را در انتخاب تبلیغ اینترنتی مؤثر میداند.

میزان درامد افراد

نتیجه تحقیقات دوتا و همکاران نشان میدهد که میزان درآمد افراد، مهارت هاي استفاده از اینترنت، میزان استفاده روزانه و همیشگی افراد از اینترنت و محتواي تبلیغات عوامل مهمی هستند که بر اثربخشی تبلیغات اینترنتی تأثیر میگذارند. ایجاد جذابیت در پیام هاي تبلیغاتی یکی از کارامدترین راه هاي اعمال اثرگذاري تبلیغات اینترنتی در مشتریان است عکس و نوع محتوا در جذب و افزایش تمایل مشتریان به تبلیغ اینترنتی مؤثرند  تبلیغات اینترنتی که بر نوع محتوا متمرکز هستند، به طور عمومی متنی ساده و شیوا را به کار میگیرند، زیرا سریعتر از عکس و فایلهاي چند رسانه اي بارگذاري میشوند و همکاران تأثیر دو ویژگی عکس و محتوا در تبلیغ اینترنتی بر مشتریان را مورد بررسی قرار دادند، نتیجه تحقیقات آنها نشان داد که عامل عکس، بیشترین امکان تمایل به خرید را در مشتریان ایجاد میکند. بنابراین از جمله دلایل جذب مردم به سمت تبلیغات اینترنتی و اثربخشی آنها در جذب بیشتر مشتریان، استفاده ازعکسهاي زیبا و همچنین متن مناسب در تبلیغ میباشد باید دانست که استفاده از رنگ مناسب براي پس زمینه صفحه وب و همچنین متن جذاب و بهکار گرفتن عبارت هاي تحریکآمیز و در عین حال با مفهوم براي انجام یک تبلیغ اینترنتی ضروري است.

عوامل موثر در تبلیغات اینترنتی

در یک تبلیغ اینترنتی ترکیب مناسب رنگ، متن و گرافیک بسیار قابل ملاحظه است همچنین تبلیغاتی که در قسمت هاي وسط یک وبگاه قرار میگیرند،جلب توجه بیشتري میکنند کائو و وانگ در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که تبلیغ محصولات مرتبط به یک وبگاه، به طور کلی مؤثرتر از تبلیغات بی ربط است. از جمله عوامل مؤثر دیگر در تبلیغات اینترنتی، توجه به شفافیت متن تبلیغ، اصولی بودن تبلیغ، سرعت اینترنت مناسب بودن کیفیت کالاها و خدمات تبلیغ شده و توجه به مشتریان اینترنتی مثل پاسخ به سؤالهاي مشتریان و جبران خسارتهاي آنها و در نظر گرفتن نظریات مشتریان ،  میباشد مصرف کننده به تبلیغات، تحت تأثیر محتواي آگهی، احساسات و نوع نگرش مصرف کننده نسبت به تبلیغ در زمان مشاهده آن است  استفاده از بعضی عبارتها در تبلیغ اینترنتی و بیان اطلاعات لازم و ضروري در رابطه با کالاها و خدمات به تصمیم گیري بهتر و سریعتر مشتري، جهت خرید کمک میکند توجه به شباهتها و تفاوتهاي فرهنگی، اقتصادي و فردي مشتریان در محتواي تبلیغات، قیمت گذاري و بخشبندي بازار هدف، نیز قابل ملاحظه میباشد خودداري از بیان جملات و عبارت هاي نامفهوم و نامرتبط با کالا یا خدمت تبلیغ شده در محتواي یک تبلیغ اینترنتی نیز باید مد نظر قرار گیرد. همچنین توسعه زیرساختهاي فناوري از عوامل مؤثر بر پذیرش تبلیغات اینترنتی و افزایش اثربخشی آنها است  و اسمیت و راپ نشان داد میزان دسترسی گروه هاي مختلف مردم به اینترنت در مؤثر بودن تبلیغات اینترنتی مهم است، همچنین برونر بیان کرد نوع وسیله مورد استفاده به وسیله کاربران موبایل، لپ تاپ و… باید براي تولیدکنندگان و بازاریابان مورد توجه قرار گیرد.با توجه به آنچه در مرور ادبیات تحقیق آورده شد، مهمترین مولفه هاي مؤثر بر تبلیغات اینترنتی، مطابق با جدول 1بدست آمد عکس جدول
عوامل مؤثر بر تبلیغ اینترنتی