انواع تبلیغات اینترنتی

تبليغات امري است پيچيده، زيرا تبليغ كنندگان فراوان و متفاوتي ميكوشند با اهداف و روش هاي مختلف به مشتريان گوناگون دسترسي يابند. گفتني است نقش اخلاقيات در برخي گونه هاي تبليغات پررنگتر است كه در زير به اختصار بيان ميشوند: 

تبليغات سياسي  : political advertising سياستمداران براي ترغيب مردم به رأي دادن از تبليغات سياسي استفاده ميكنند و اين امر بخش مهمي از فرايند فعاليتهاي سياسي در بسياري از كشورها را تشكيل ميدهد. گرچه تبليغات سياسي منبع مهمي براي ارتباط با رأي دهندگان است، اما انتقادات بسياري به اين نوع تبليغات وارد است؛ زيرا تبليغات سياسي ً معمولا بر شكل و ظاهر قضايا متمركز است نه موضوعات و واقعيتها، اما اين رويكرد در كشورهاي مختلف يكسان نيست.

تبليغات تعاملي : interactive advertising مصرف كنندگاني كه به رايانه و اينترنت دسترسي دارند ميتوانند از تبليغات تعاملي بهرهمند شوند. آگهي ها از طريق صفحات وب و ديگر امكانات اينترنتي دريافت ميشوند. در اين حال، مصرف كننده قادر است به آگهي پاسخ دهد، آن را اصلاح كند، گسترش دهد يا به آن بي اعتنا باشد. اين نوع تبليغات به علت تعامل كاربر نوعي تبليغ اخلاقي تلقي ميشود.

تبليغات اطلاع رسان  :informative advertising عمدتا هنگام معرفي محصولي جديد به كار برده ميشود و هدف از آن پيدايش تقاضاي اوليه است. بنابراين،مثلا توليدكنندگان لوح هاي فشرده، نخست مصرف كنندگان را از منافع و مزاياي آن در زمينه سهولت استفاده آگاه ميكنند. در اين نوع تبليغ مشتري به صداقت تبليغ كننده حساس است و با كوچكترين مغايرت حرف و عمل ممكن است از خريد آن كالا يا خدمت منصرف شود .

تبليغات ترغيبي : persuasive advertisingهنگامي كه رقابت افزايش مييابد، مهمتر ميشود. در اين حالت هدف شركت پديد آوردن تقاضاي گزينشي است. براي مثال هنگامي كه سي دي ها جايشان را در بازار پيدا كردند، مصرف كنندگان از آنها استقبال كردند. شركت سازنده بايد مصرف كنندگان را به نام تجاري آن ترغيب كند و ادعاي كيفيت بهتر با هزينه كمتر داشته باشد.

تبليغات ترغيبي تاكنون مانند تبليغات مقايسه اي comparison advertising موفقيت آميز نبوده است. اين شيوه تبليغات به هر حال هميشه به شكلي وجود دارد. بخش عمدهاي از تبليغات به سبك مقايسه اي انجام ميشود؛ زيرا همه ميخواهند مردم را به مصرف كالاي خودشان ترغيب كنند، نه كالاي ديگران  همه موارد ذكرشده امروزه و در عصر ارتباطات مجازي از طريق اينترنت تأثير ميگذارند. تبليغات در اعصار گذشته كم و بيش مؤثر واقع ميشد، اما با توجه به اينكه در عصر اينترنت و در فضايي كه كاربران به راحتي و بدون اتلاف وقتشان ميتوانند بيشتر نيازهاشان را برطرف كنند، شركتهايي كه قصد پيشرفت در اين دنياي مجازي را دارند بايد كالاهایشان را نيز در اين فضا تبليغ كنند؛ در فضاي فيزيكي اين اتلاف وقت به قدري زياد بود كه نارضايتي فراواني را براي مشتريان به همراه داشت.

هماهنگي ميان دو فرايند خلق پيام و طرح ريزي رسانه اي شرايط لازم براي افزايش اثربخشي برنامه هاي تبليغاتي را فراهم ميكند. تصميمگيري درباره پيام و تصميم گيري درباره رسانه در واقع دو فرايند تصميم گيري مهم پس از تدوين هدفها و تنظيم بودجه تبليغات است.

26 مرداد 1398 1:11 ب.ظ